HAPPY BIRTHDAY, MAESTRO BURTON
February 10, 1962 – September 27, 1986